top of page

PRIVACY POLICY BY LORE

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee krijg je als klant meer en sterkere privacy rechten. En voor mij gelden meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Als klant van By Lore, mag je ten alle tijden het recht vragen om in te zien welke persoonsgegevens ik van je heb. Ook heb je het recht om je gegevens mee te nemen en het recht om aan te geven dat wij je persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt.

Met het accepteren van ons privacy beleid geef je toestemming voor het gebruik van je gegevens. Deze toestemming kun je ook gemakkelijk weer intrekken via info@bylorejewellery.com

Via mijn website www.bylorejewellery.com verzamel ik persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. By Lore acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 • Duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;

 • Mijn verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

  • Aanhef

  • Voor- en achternaam

  • Straat

  • Huisnummer

  • Postcode

  • Plaats

  • Telefoonnummer

  • Email

 • U eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

 • Uw persoonsgegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking stellen aan derden. 

By Lore is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. ik raad u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Volgens de privacywetgeving moeten ik zeggen welke ‘juridische gronden’ ik heb om je gegevens te gebruiken. Ik heb uw gegevens nodig vanwege contractuele afspraken tussen u en By Lore, zoals uw aankoop of recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellen

 • Bezorging

 • Retour

 • Contact met onze klantenservice

Daarnaast kan ik uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat ik al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken ik altijd aan uw privacy! Dit geldt voor:

 • Klant- en productreviews

 • Contact met mij persoonlijk

 • Bezoek van de website (bylorejewellery.com)

 • Account

 • Nieuwsbrief en e-mail

 • Acties

 • Social Media

 • Persoonlijk advies

Soms heeft u zelf toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken, zoals wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een account aanmaakt op de website. Dit houd ik netjes bij.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Ik geef uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor mijn dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners, externe verkoopkanalen, IT-dienstverleners, partijen die reviews verzamelen, ten behoeve van e-mail en mailingslijsten en de administratie van By Lore.

Bezorgpartners

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Om de bestelling tegen een gereduceerd PostNL-tarief te kunnen versturen maak ik gebruik van MyParcel. Voor beide diensten ben ik genoodzaakt uw naam, adres en woonplaatsgegevens te delen. PostNL en MyParcel gebruiken deze gegevens alleen te behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Betaalpartners

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maken ik gebruik van het platform van IDeal en CreditCard via Stripe. Zij verwerken uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden niet langer bewaart dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

IT-dienstverleners

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van Wix.com. ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Wix.com en Gmail. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Zij hebben toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Ik maak voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Wix.com en Gmail. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en ik behandelen al mijn emailverkeer vertrouwelijk.

Voor meer informatie over de manier waarop de andere derde partijen met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen ik naar de privacyverklaring van Wix.com en Gmail.

Administratie

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van Webwinkelfacturen. Ik deel uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Webwinkelfacturen is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Derde partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel gegevensverwerking

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan By Lore op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal mijzelf binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens zolang u klant van mij bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaar totdat u aangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Geen enkel ander persoon heeft toegang tot uw klantprofiel en documenten die ik naar aanleiding van uw opdracht heb vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik u vragen zich te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Dit kunt u zelf doen via uw persoonlijke account. Of indien u geen account heeft kunt u een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy  zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die ik heb verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van By Lore. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. ik verwerk uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op deze website worden cookies of vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd) gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

 • de bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Lees meer over cookies in onze cookieverklaring

Wijzigingen in het privacybeleid

ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerk, dan brengen ik u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

By Lore

Vercauterenweg 1

Nieuw- Namen Nederland

T 06-13182814

E info@bylorejewellery.com

 

Contactpersoon voor privacyzaken:

Liselore Ivens

E Info@bylorejewellery.com

By Lore voor een uniek handgemaakt sieraad

bottom of page